Cynllun Llesiant ar gyfer Gwynedd a Môn

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda’i  gilydd i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.

Ar gyfer Gwynedd a Môn mae’r ddau Fwrdd wedi dod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n bartneriaeth sy’n cynnwys prif asiantaethau’r rhanbarth.

Bydd aelodau yn cydweithio i greu cynllun llesiant ar gyfer y ddwy ardal.

Beth yw’r camau nesaf?

Erbyn mis Mai 2018 Bydd y Bwrdd yn cyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer Gwynedd a Môn. Bydd y Bwrdd yn eich cynnwys yn y broses a bydd yn awyddus i glywed eich barn am yr hyn fydd yn gweithio o fewn eich cymunedau a’ch ardal i wella llesiant.

Felly, yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn cynnal nifer o gyfarfodydd a gweithdai gyda phobl sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o lunio’r Cynlluniau Llesiant ar gyfer Gwynedd a Môn i rannu eu syniadau a’u barn gyda ni.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn - cyfle i ddweud eich dweud Mwy

23 Ionawr 2018

Mae pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Llesiant Drafft sy’n anelu i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal.

Swyddi a chartrefi i bobl ifanc Mwy

23 Mawrth 2017

Creu gwell dyfodol i bobl ifanc – dyma un o flaenoriaethau pobl Gwynedd a Môn yn ôl adroddiad drafft sydd wedi ei gyhoeddi yn ddiweddar gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Beth sydd mor dda am eich ardal chi? (Môn) Mwy

25 Tachwedd 2016

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gofyn i bobl leol pam maen nhw yn hoffi’r ardal y maen nhw’n byw ynddi mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Mae cyfle hefyd iddynt ddweud eu dweud am yr hyn sydd angen ei wella am yr ardal.

 

Anfon e-bost... Arhoswch...