Cynllun Llesiant ar gyfer Gwynedd a Môn

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda’i  gilydd i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.

Ar gyfer Gwynedd a Môn mae’r ddau Fwrdd wedi dod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n bartneriaeth sy’n cynnwys prif asiantaethau’r rhanbarth.

Mae'r aelodau wedi datblygu Cynllun Llesiant ar gyfer y ddwy sir, ac maent yn gweithio ar y cyd i wireddu blaenoriaethau'r cynllun hwnnw.

Beth yw’r camau nesaf?

Gyda'r Cynllun Llesiant yn ei le, mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoddus wedi sefydlu 4 is-grŵp i arwain ar wahanol flaenoriaethau'r cynllun. Mae aelod o'r Bwrdd yn arwain bob is-grwp, gyda'r aelodau ehangach yn cynnwys cynrychiolaeth o bartneriaid perthnasol y Bwrdd. 

Mae'r 4 is-grŵp yn arwain ar amrywiol feysydd fel a ganlyn: Iechyd a Gofal Integredig, Cartrefi i Bobl Leol, Newid Hinsawdd a'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, does dim is-grŵp yn arwain ar y flaenoriaeth o leihau effeithiau tlodi ar ein cymunedau. Mae hyn oherwydd bod Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn eisoes yn gwneud llawer o waith yn y maes hwn, ac felly yn hytrach na sefydlu is-grŵp arall bydd y Bwrdd yn cymryd cyfleon i gefnogi'r gwaith hwnnw fel sy'n briodol.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn - cyfle i ddweud eich dweud Mwy

23 Ionawr 2018

Mae pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Llesiant Drafft sy’n anelu i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal.

Swyddi a chartrefi i bobl ifanc Mwy

23 Mawrth 2017

Creu gwell dyfodol i bobl ifanc – dyma un o flaenoriaethau pobl Gwynedd a Môn yn ôl adroddiad drafft sydd wedi ei gyhoeddi yn ddiweddar gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Beth sydd mor dda am eich ardal chi? (Môn) Mwy

25 Tachwedd 2016

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gofyn i bobl leol pam maen nhw yn hoffi’r ardal y maen nhw’n byw ynddi mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Mae cyfle hefyd iddynt ddweud eu dweud am yr hyn sydd angen ei wella am yr ardal.

 

Anfon e-bost... Arhoswch...