Amdanom Ni

Pwrpas y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol sydd wedi disodli’r Byrddau Gwasanaethau Lleol. Bydd pob bwrdd yn:

 • Asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal
 • Gosod amcanion sydd wedi’u llunio i sicrhau bod y Byrddau’n gwneud y cyfraniad mwyaf posibl i lesiant lleol

Mae’n rhaid i bob Bwrdd baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i gyrraedd yr amcanion – dyma’r Cynllun Llesiant Lleol. Mae’n rhaid i’r Bwrdd ymgynghori yn eang wrth ddatblygu’r cynllun hwn.

Bydd pob Bwrdd yn adolygu’i gynllun yn flynyddol gan ddangos ei gynnydd.

Aelodaeth

Aelodau statudol pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

 • Yr Awdurdod lleol
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol
 • Yr Awdurdod Tân ac Achub
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ogystal â’r aelodau statudol, bydd pob Bwrdd yn gwahodd y bobl ganlynol i gymryd rhan:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabliaid
 • Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Gwasanaethau Prawf Penodol
 • O leiaf un corff sy’n cynrychioli sefydliadau gwirfoddol perthnasol

Bydd y Byrddau hefyd yn gallu gwahodd sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus eraill i gymryd rhan.

Aelodau Bwrdd Gwasanaethu Cyhoedus Gwynedd a Môn yw:

Statudol

Ffion Johnstone (Cadeirydd y Bwrdd) Ffion Johnstone (Cadeirydd y Bwrdd) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfarwyddwr ardal Gorllewinol
Simon Smith Simon Smith Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Prif Weithredwr a Phrif Swyddog Tân
Morag Olsen Morag Olsen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Prif Swyddog Gweithredu
Sian Williams Sian Williams Cyfoeth Naturiol Cymru
Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru
Dilwyn Williams Dilwyn Williams Cyngor Gwynedd
Prif Weithredwr
Dyfrig Siencyn (Y Cynghorydd) Dyfrig Siencyn (Y Cynghorydd) Cyngor Gwynedd
Arweinydd Cyngor Gwynedd
Gwynne Jones Gwynne Jones Cyngor Sir Ynys Môn
Prif Weithredwr
Llinos Medi (Y Cynghorydd) Llinos Medi (Y Cynghorydd) Cyngor Sir Ynys Môn
Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Gwadd

Nigel Harrison Nigel Harrison Heddlu Gogledd Cymru
Prif Uwch-arolygydd
Siobhan Adams Siobhan Adams Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dirprwy Gyfarwyddwr (dros dro)
Emyr Williams Emyr Williams Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Prif Weithredwr
Bethan Russell Williams Bethan Russell Williams Mantell Gwynedd
Prif Swyddog
Sioned Rees Sioned Rees Llywodraeth Cymru
Dirprwy Gyfarwyddwr Partneriaethau Llywodraeth Lleol a Chymunedau
Andy Jones Andy Jones Gwasanaeth Prawf Cymru
Pennaeth Darparu Lleol
Sian Purcell Sian Purcell Medrwn Môn
Prif Swyddog
Jerry Hunter Jerry Hunter Prifysgol Bangor
Athro a Dirprwy Is-Ganghellor
Ffrancon Williams (Cynrychiolydd y Sector Dai) Ffrancon Williams (Cynrychiolydd y Sector Dai) Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG)
Prif Weithredwr
Ian Rees Ian Rees Grŵp Llandrillo Menai
Uwch Gyfarwyddwr Adfywio a Materion Allanol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

 

Anfon e-bost... Arhoswch...